Podmínky služby

Taneční pro střední školy

 1. Pořadatel si vyhrazuje možnost změny termínu konání. V případě zrušení kurzu se platba vrací v plné výši.
 2. V den začátku (první lekce) kurzu se celá částka kurzovného stává nevratnou. Storno poplatky – do 1. 7. 2024 0%, do 1.8. 2024 25%, do 18. 9. 2024 75%, od 18. 9. 2024 100% z ceny kurzu.
  Pro zdravotní a závažné případy bude posuzováno induviduálně.
  V případě zásahu vyšší moci garance vrácení peněz v poměrné výši.
 3. Platba za kurz musí být zaplacena na účet TS Single nejpozději do dvou týdnů od podání přihlášky, jinak nebude přihláška přijata.
 4. V případě párové přihlášky musí být zaplaceno za oba přihlášené, jinak bude přihláška neplatná.
 5. Pokud se jako pár přihlásí dvě slečny/ dva muži, očekává se, že budou tančit spolu, aby nenarušili poměr partnerů a partnerek. 
 6. S podáním přihlášky souhlasíte s pořizováním materiálů, které mohou být použity na propagaci TS Single.
 7. Jakékoliv osobní údaje použité pro potřeby organizace kurzu budou odstraněny po 3 letech od skončení kurzu.
 8. Účastník na první lekci obdrží čip, který na poslední lekci (plese) vrátí. V případě ztráty čipu účastník po zaplacení poplatku 200 Kč obdrží čip nový.
 9. V případě nevhodného oděvu, nepřípustného či agresivního chování, navštěvování lekcí pod vlivem návykových látek či jakéhokoliv jiného chování, které by odporovalo dobrým mravům, si pořadatel vyhrazuje možnost vykázání z lekce a zakázání návštěvy dalších lekcí bez možností náhrady.
 
 

Taneční pro dospělé

 
Pořadatel si vyhrazuje možnost změny místa konání a možnost změny termínu zahájení. V případě zrušení kurzu se kurzovné vrací v plné výši. Storno poplatky – do 1. 7. 2023 0%, do 1.8. 2023 25%, do 1. 9. 2023 75%, od 1. 9. 2023 100% z ceny kurzu. O případných změnách budete informováni na www.tssingle.cz
 

Vyplněním online přihlášky na adrese (https://tssingle.cz/domains/tssingle.cz/kurzy/dospeli) uděluji souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováním mých osobních údajů, a to za podmínek níže uvedených. Prohlašuji, že tyto údaje jsou správné, pravdivé a aktuální, a v případě jakékoli změny shora uvedených údajů se tímto zavazuji bez zbytečného odkladu o této změně informovat předsednictvo Taneční skupiny Single z.s.

 1. Souhlasím se shromažďováním, zpracováním a uchováním poskytnutých osobních údajů (Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, email). Souhlas je udělen dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, všichni ve znění pozdějších předpisů. Údaje jsou zpracovány za účelem účasti v daném tanečním kurzu pro dospělé a za účelem informování (prostřednictvím emailu) o významných událostech v taneční skupině. Souhlas je udělen na dobu určitou, a to na dobu 4 let od podpisu tohoto souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv odvolat prostřednictvím emailu na adresu předsednictva spolku.
 2. Souhlasím s pořizováním, shromažďováním, zpracováním a uchováváním fotografií/videí pořizovaných během tanečních kurzů (dále jen „zpracování fotografií/videí“). Souhlasím s možností jejich zveřejňování na internetových stránkách www.tssingle.czwww.facebook.com/tssingle pro účely propagace Taneční skupiny Single z.s. Dále souhlasím se zveřejněním veškerých svých fotografií/videí v rámci elektronického sdílení dat po skončení kurzu Taneční pro dospělé mezi účastníky daného kurzu. Souhlas je udělen dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů a § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, oba ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním fotografií/videí pro účely propagace taneční skupiny je udělován na dobu 5 let od podpisu tohoto souhlasu. Účastník kurzu má právo požadovat výmaz jím určených fotografií, na kterých je zobrazen. Požadavek na smazaní musí být proveden bez zbytečného odkladu od zjištění takové fotografie, nejpozději však ve lhůtě 30 kalendářních dnů od doby, kdy se o takové fotografii měl a mohl dozvědět. Lhůta ke smazání počne běžet dnem následujícím od doručení dopisu zaslaného elektronicky na adresu předsednictva spolku. Předsednictvo spolku je povinno provést výmaz takové fotografie/videa, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení požadavku.

Prohlašuji, že podáním elektronické přihlášky a kliknutím na zaslaný odkaz v emailu uvedeném během registrace  stvrzuji správnost mých osobních údajů a stvrzuji shora uvedený obsah těchto souhlasů. Takto činím na základě pravé a svobodné vůle, učiněné nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.